Ceské republiky pracovník

Na montáže / stavební práce v Německo

Hledáme odborné síly a pracovníky

- pracovní místa na dobu neurèitou
- rùznorodé èinnosti
- dobrý výdìlek s vèasným zaplacením
- výplata vèetnì / plus 4 eur pøedem / hotovost
- peníze na dovolenou
- vánoèní peníze
- pøíspìvky na majetkotvorné spoøení
- podnikový pøíspìvek na dùchod

- nabízíme také spoleèný odvoz s našimi osobními auty
- nabízíme pracovní odìv
- dostanete své vlastní náøadí
- zarezervujeme Vám ubytování

Znalosti nìmeckého jazyka požadovány.

Vyžadujeme o Vás následné informace:

- životopis s fotografií
- kopii výuèního listu a certifikátù
- kopie vysvìdèení
- kopie øidièského prùkazu ( když jste vlastníkem )

Ucházejte se o práci na emailové adrese: selb@kolb-sohn-gmbh.de

Nebo nás kontaktujte poštou na adresu:
Kolb und Sohn Personaldienstleistungen GmbH
Bahnhofstrasse 1
95100 Selb
Deutschland

Telefon +49(0)9287 6809868


Kontaktovat